Fragokastello Towards Kapsodasos

Fragokastello Towards Kapsodasos
Fragokastello Towards Kapsodasos, Crete, September 2014. Ink drawing with colour added.